Sogneforstandersskabet holdt første møde 16.12.1841 på Orupgård. De valgte var sogneforstander og dannebrogsmand Peter Olsen, Sdr. Vedby samt gårdmændene Rasmus Mikkelsen, Hillestrup, Jens Petersen Sdr. Ørslev, Ole Rohde, Sillestrup, Christian Jensen, Ulslev, Hans Larsen, Idestrup, Lars Skytte, Tjæreby, Rasmus Olsen, Sdr. Taastrup og Hans Rasmussen Kylling, Elkenøre. Fødte medlemmer vr pastor Krebs, proprietær Edward Tesdorf og forstanderen for Nykøbing hospital

Sogneforstandere og sognerådsformænd:

1841 - 1848 Forstander Grønbeck fra Nykøbing Hospital
1848 - 1850 Edward Tesdorf

1851 - 1858 Pastor Oldenburg

1859 - 1859 Peter Larsen Otto, gårdmand i Sdr. Vedby

1860 - 1880 Edward Tesdorf, godsejer

1881 - 1882 P. Simonsen, gårdejer i Sdr. Taastrup

1883 - 1900 Jens Petersen, gårdmand i Sdr. Vedby

1901 - 1904 Jens Mortensen Møenbo, gårdmand i Sdr. Ørslev (død 27.3.1904)

1907 - 1921 H. Chr. Larsen, idestrup

1921 - 1936 Jørgen Peder Pedersen, Broagergård i Sdr. Taastrup

1935 - 1943 N.P. Skytte, gårdejer i Hillestrup

1943 - 1952: Johannes Vinder, gårdejer Stoubyvej 61 i Sildestrup

1952 - 1958 Sofus Hansen, gårdejer i Ulslev

1958 - 1970: Otto Jensen fra Højstedgaard i Sdr. Ørslev (som også blev borgmester i den nye Sydfalster kommune


Billeder af sogneråd for Idestrup sogn og kommunalbestyrelse for Sydfalster kommuneFør 1868 – sogneforstanderskab

Det var de basale opgaver på landet, sogneforstanderskaberne tog fat på. Fattigvæsen, skoler og veje var de vigtigste.

1868 – 1970 Sogneråd[1]

 

Sogneråd afløste ved lov om landkommunernes styrelse m. v. af 6. juli 1867[1], der trådte i kraft i 1868sogneforstanderskab som betegnelse for ledelsen af en sognekommune. Det blev samtidig bestemt, at et landdistrikt der hørte under en købstadskirke, men havde eget fattigvæsen, skulle have sit eget sogneråd. Som hidtil skulle sogne, der havde fælles fattigvæsen, være én sognekommune.

Den nye ordning for sognekommunerne betød også, at skolevæsenets administration og økonomiske forvaltning blev lagt over til sognerådene. Samtidig blev der nedsat en skolekommission, der skulle føre tilsyn med undervisningen. Her var sognepræsten fast medlem, mens kommissionens to øvrige medlemmer blev udpeget af sognerådet. Mindst ét af disse medlemmer skulle samtidig være medlem af sognerådet

 

I 1908 blev sognerådenes demokratiske grundlag stærkt udbygget, da alle over 25 år – både kvinder og mænd – fik valgret. Stadig var det sådan, at valgretten blev frataget, hvis man skyldte i skat eller ikke havde tilbagebetalt sin fattighjælp – det blev dog i store træk ophævet i 1933. – Bemærk at kvinder fik valgret til folketing og rigsdag i 1915

 

1970 – 2007    Sydfalster Kommuner

 

2007 -             Guldborgsund kommune (sammenlægning af Nykøbing FalsterNystedNørre AlslevSakskøbingStubbekøbingSydfalster)


[1] Lov om landkommunernes styrelse m. v. af 6. juli 1867[1]